Свободни часове

График

петък
19.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
събота
20.07.2024
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Инфомация

Личен номер: 1900225410
Адвокатска колегия: София
Статус: практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07-06-2000
Работни езици: български, руски, английски
Описание на предлаганите услуги:

Процесуално представителство по граждански, данъчни, административни и арбитражни дела; Обжалване на административни актове и наказателни постановления на КАТ, администрация и общини; Търговска тайна и ноу-хау; Застрахователни обезщетения; Гражданска отговорност и ПТП; Лицензиране на застрахователни дружества; Финансови застраховки и гаранции; Учредяване и регистрация, пpеобразуване, сливане на търговски дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел; Проверка за тежести върху недвижимите имоти; Предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти и нотариални актове; Договори за акредитиви, банкови гаранции, кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози; Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията; Данъчни консултации; Лекарски грешки; Дела по Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на гражданите;

Правни области

Административно право и процес Арбитраж Банково право Вещно право Граждански процес Данъчно право и процес Движение по пътищата Дигитално право Застрахователно право Защита на конкуренцията Защита на личните данни Изпълнително производство Медицинско право и здравеопазване Търговска тайна и "ноу-хау" Търговско и дружествено право Финансово право и инвестиционно право
Previous Next